• facebook
  • THE NAGANUMA CHANNEL

Gửi tới học sinh đang học

Thông báo

Trong trường hợp nghỉ học, học sinh bắt buộc phải thông báo.

Địa chỉ liên lạc

Điện thoại 03-3463-7261

Khoa giao tiếp, Khoa BJ renraku01@naganuma-school.ac.jp

Khoa dự bị đại học renraku02@naganuma-school.ac.jp

Các thông báo quan trọng khác

(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.