• Học phí

    Tổng quan về Học phí từng khóa học

  • Học bổng

    Trường Naganuma có chế độ học bổng riêng.

    Hơn nữa, các bạn có thể đăng ký xin học bổng của bên ngoài.

(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.