• facebook
  • THE NAGANUMA CHANNEL

Gửi tới học sinh đã tốt nghiệp

Thông báo

Hỗ trợ tìm việc làm

Hỗ trợ tìm việc làm cho cả sinh viên dã ra trường!

Hãy trao đổi thoải mái về vấn đề tìm việc làm.

Tìm việc làm ở đây

(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.