Chi nhánh ở nước ngoài

Giới thiệu chi nhánh ở nước ngoài của trường Naganuma

Nước Khu vực/Tên gọi Nhân viên thường trú TEL/mail Ngoài ra
Mỹ ■Washington
Văn phòng Washington
Lawless陽子
(Lawless YOKO)
tel : 1-703-400-2836
mail : naganumaus@gmail.com
Đài Loan ■Đài Bắc
Văn phòng Đài Bắc
陳 綉蘭
(CHEN SHIU-LAN)
tel : 886-2-2511-1967
mail : taipei@naganuma-school.ac.jp
Trung Quốc ■Thượng Hải
Người liên lạc ở Thượng Hải
何 老師
(HE)
mail:2508834101@qq.com QQ : 2508834101
Hồng Kông ■Hồng Kông
Văn phòng Hồng Kông
尚偉康
(SIAM SHEUNG)
tel : 852-2384-3243
mail : naganuma@tiuhk.com
Việt Nam ■Hà Nội
Trường Naganuma Hà Nội
Nguyen Doan Hung tel : 84-24-6281-8529
mail : nvc@naganumavietnam.com.vn
Trang chủ
(+91)-3-3463-7261

Ngày thường 9:00 – 17:00 (Giờ Nhật Bản)

Có thể tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.